Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9976
Title: Chất lượng nhân lực tại Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an hiện nay
Authors: Trần, Đình Trung
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Chất lượng;Nhân lực;Bộ Công an
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về CLNL, luận văn phân tích và đánh giá thực trạng CLNL tại Cục Trang bị và Kho vận, BCA, thời gian từ năm 2018 đến năm 2021, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao CLNL ở đây trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu mới của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
Description: 103tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9976
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_KTCT_tran dinh trung.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.