Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9975
Title: Ngân sách nhà nước ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang hiện nay
Authors: Ngụy, Minh Chiến
Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thu
Keywords: Ngân sách nhà nước;Bắc Giang
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận chung về NSNN và NSNN cấp huyện, luận văn phân tích thực trạng NSNN huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quản lý NSNN. Từ đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác NSNN ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thời gian tới.
Description: 106tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9975
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_KTCT_nguy minh chien.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.