Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9973
Title: Xây dựng con người Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Phan, Thị Ngọc Ni
Advisor: Doãn, Thị Chín
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Xây dựng con người;Việt Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người và vận dụng vào đánh giá thực trạng xây dựng con người Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục xây dựng con người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Description: 134tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9973
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_HCM_phan thi ngoc ni.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.