Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9965
Title: Giáo trình luật hành chính Việt Nam
Keywords: Giáo trình;Luật hành chính;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Công an nhân dân
Abstract: Giáo trình được biên soạn trên cơ sở Hiến pháp năm 1992 và các văn bản pháp luật hiện hành quy định về quản lí hành chính nhà nước. Cuốn sách là tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy môn học luật hành chính. Gồm 2 phần 8 chương.
Description: 589tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9965
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202.pdf20.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.