Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9961
Title: Thuyết âm mưu và chủ nghĩa dân tuý: Chính trị học về thông tin sai lệch
Authors: Bergmann, Eirikur
Keywords: Chủ nghĩa dân tuý;Thuyết âm mưu;Chính trị
Issue Date: 2020
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Mô tả bức tranh khái quát về đời sống chính trị xã hội ở các nước từ châu Âu đến Bắc Mỹ, nơi mà chủ nghĩa dân tuý và thuyết âm mưu đang nổi lên khắp các diễn đàn chính trị. Từ đó, thực hiện những "giải phẫu" nhất định chủ nghĩa dân tuý và thuyết âm mưu, phân tích mối liên hệ giữa các thuyết âm mưu và chủ nghĩa dân tuý cánh hữu, phân tích cách thức mà các nhà dân tuý cánh hữu áp dụng các thuyết âm mưu để thúc đẩy hoạt động chính trị và hỗ trợ cho đảng phái của họ.
Description: 297tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9961
ISBN: 9786045761434
Appears in Collections:Lý thuyết chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240.pdf8.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.