Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9960
Title: Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội
Other Titles: Sách tham khảo
Authors: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Tranh luận;Sách tham khảo;Chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2013
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Trình bày các tranh luận của các học giả Nga về những vấn đề của chủ nghĩa xã hội mới như nguyên nhân sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô(cũ) trước đây,về chủ nghĩa tư bản hiện đại,về chủ nghĩa xã hội và nền kinh tế thị trường...
Description: 427tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9960
Appears in Collections:Lý thuyết chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
239.pdf11.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.