Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9959
Title: Tư tưởng chính trị của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin và Hồ Chí Minh
Other Titles: Sách chuyên khảo; Xuất bản lần thứ 3, có chỉnh lý, bổ sung
Authors: Lê, Minh Quân
Keywords: Chính trị;Tư tưởng;C.Mác;Ph.Ăngghen
Issue Date: 2018
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Ăngghen, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh. Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh về chính trị và về cuộc đấu tranh bảo vệ, phát triển tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác.
Description: 330tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9959
ISBN: 9786045742723
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
238. Tu tuong CT cua C.Mac.pdf7.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.