Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9958
Title: Chính thể đại diện
Other Titles: Representative government
Authors: Mill, John Stuart
Keywords: Thể chế chính trị;Dân chủ đại diện;Phương Tây
Issue Date: 2018
Publisher: Tri thức
Abstract: Khảo cứu mang tính nền tảng đối với các thiết chế chính trị-xã hội ở các nước Anh và Hoa Kỳ thế kỷ XIX; những trí thức khả tín để hiểu được cơ sở của nền dân chủ phương Tây.
Description: 577tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9958
Appears in Collections:Lý thuyết chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
237.pdf12.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.