Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9957
Title: Lịch sử các học thuyết chính trị
Authors: Nguyễn, Đăng Dung
Lê, Thị Thanh Lai
Keywords: Học thuyết chính trị;Lịch sử
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày lịch sử các học thuyết chính trị của các nước thời cổ đại: Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã; Tây Âu trung cổ; các nước thời cận đại: Anh, Pháp, Đức, Mỹ; tư tưởng chính trị Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh.
Description: 515tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9957
ISBN: 9786043003741
Appears in Collections:Lý thuyết chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
236.pdf17.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.