Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9955
Title: Quản lý phát triển xã hội trong bối cảnh hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Nguyễn, Tất Giáp
Keywords: Quản lí;Phát triển xã hội;Lí luận;Thực tiễn
Issue Date: 2020
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Cuốn sách góp phần nghiên cứu, triển khai thành công mô hình quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam. Đặc biệt quản lý phát triển xã hội cần được thực hiện hóa thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời cần chủ động và thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức về phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội cho cán bộ, đảng viên nói chung và nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng.
Description: 273tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9955
ISBN: 9786049625206
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
234.pdf7.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.