Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9952
Title: Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu triết học
Other Titles: Sách dùng cho giảng viên triết học ở các trường đại học và cao đẳng
Authors: Phùng, Văn Bộ
Keywords: Phương pháp giảng dạy;Nghiên cứu;Triết học
Issue Date: 2001
Publisher: Giáo dục
Abstract: Sách gồm các bài giảng về bộ môn lý luận chính trị. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Phương pháp giảng dạy triết học; Phần 2: Phương pháp nghiên cứu triết học.
Description: 206tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9952
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231.pdf4.9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.