Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9951
Title: Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Lương, Khắc Hiếu
Keywords: Quản lí nhà nước;Tư tưởng;Lí luận;Nghệ thuật;Văn học
Issue Date: 2022
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật; từ đó khảo sát nhận diện thực trạng vấn đề này ở Việt Nam, tìm kiếm giải pháp và mô hình tối ưu hoá xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.
Description: 397tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9951
ISBN: 9786045773963
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
230.pdf9.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.