Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9946
Title: Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật
Authors: Đỗ, Lai Thúy
Keywords: Văn hóa nghệ thuật;Phân tâm học
Issue Date: 2021
Publisher: Nxb. Hồng Đức
Abstract: Tập hợp các công trình nghiên cứu về phân tâm học của các nhà triết học, tâm lý học như Freud, Jung... với các phần: Vô thức và sáng tạo; bí ẩn của những siêu mẫu; phân tâm học và văn học; phân tâm học về lửa; folklore nhìn từ phân tâm học...
Description: 515tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9946
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
225.pdf12.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.