Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9946
Title: Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật
Authors: Đỗ, Lai Thúy
Keywords: Văn hóa nghệ thuật;Phân tâm học
Issue Date: 2021
Publisher: Nxb. Hồng Đức
Abstract: Tập hợp các công trình nghiên cứu về phân tâm học của các nhà triết học, tâm lý học như Freud, Jung... với các phần: Vô thức và sáng tạo; bí ẩn của những siêu mẫu; phân tâm học và văn học; phân tâm học về lửa; folklore nhìn từ phân tâm học...
Description: 515tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9946
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
225. Phan tam hoc va van hoa nghe thuat.pdf12.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.