Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9944
Title: Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng
Other Titles: Dành cho cấp ủy và cán bộ tuyên giáo ở cơ sở
Keywords: Tuyên truyền miệng;Công tác tuyên giáo;Nghiệp vụ;Tài liệu bồi dưỡng
Issue Date: 2019
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Khái niệm, chức năng nhiệm vụ và vai trò báo cáo viên, tuyên truyền viên; kỹ năng chuẩn bị; kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền
Description: 157tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9944
ISBN: 9786045747933
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
223.pdf3.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.