Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9943
Title: Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Tài liệu bồi dưỡng;Công tác tuyên giáo
Issue Date: 2019
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Cuốn sách gồm 6 chuyên đề, phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn chung về công tác tuyên giáo ở cơ sở và các nội dung cụ thể về công tác tuyên giáo ở cơ sở; công tác giáo dục lý luận chính trị; công tác văn hóa, văn nghệ; nắm bắt dư luận xã hội,...
Description: 241tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9943
ISBN: 9786045747926
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
222.pdf4.8 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.