Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9933
Title: 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới
Authors: Blythe, Jim
Keywords: Marketing
Issue Date: 2011
Publisher: Nxb.Trẻ
Abstract: Cuốn sách cung cấp một loạt ý tưởng ngắn gọn dành cho công việc tiếp thị. Các ý tưởng đều xuất phát từ những công ty thực. Có công ty lớn, công ty nhỏ, công ty dịch vụ, công ty sản-phẩm-hữu-hình.
Description: 273tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9933
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
212.pdf4.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.