Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9932
Title: 100 ý tưởng tạo ảnh hưởng cá nhân
Authors: Shaw, Peter
Keywords: Quan hệ giữa cá nhân;Tâm lý học;Thái độ;Tự nhận thức
Issue Date: 2014
Publisher: Nxb.Trẻ
Abstract: Cuốn sách cung cấp nền tảng tuyệt hảo cho các nhóm để đánh giá cách phát triển tầm ảnh hưởng của toàn nhóm. Hoặc các cá nhân cũng có thể biến một số mục thành một phần trong sự phát triển của bản thân.
Description: 250tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9932
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
211.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.