Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9930
Title: Tất cả chúng ta đều hành xử cảm tính: sự hình thành kinh tế học hành vi
Authors: Thaler, Richard H
Keywords: Kinh tế học;Khía cạnh tâm lý
Issue Date: 2016
Publisher: Nxb.Trẻ
Abstract: Cuốn sách với những câu chuyện thực tế hài ước, mang một ngành kinh tế mới mẻ gần gũi hơn với độc giả phổ thông. Cuốn sách này sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về kinh tế học, về bản thân chúng ta cũng như cách ta nhìn thế giới.
Description: 523tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9930
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
209.pdf4.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.