Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9922
Title: Châu Á chuyển mình: Xu hướng và sự phát triển của các động lực tăng trưởng kinh tế
Other Titles: Sách tham khảo
Authors: Hoontrakul, P
Keywords: Phát triển;Kinh tế;Châu Á;Sách tham khảo
Issue Date: 2018
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Sự chuyển dịch cho một thế kỷ châu Á - những lựa chọn và thách thức. Động lực kinh tế và những áp lực chính đang dần hình thành ở châu Á. Đời sống sau chính sách nới lỏng định lượng. Con đường nhanh nhất đến khu vực hoá và toàn cầu hoá...
Description: 433tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9922
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
200.Chau a chuyen minh.pdf14.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.