Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9910
Title: Lịch sử Việt Nam (Tập 8: Từ năm 1919 đến năm 1930)
Authors: Tạ, Thị Thúy
Keywords: Lịch sử;Việt Nam;1919-1930
Issue Date: 2017
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Bộ sách Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập là bộ Thông sử Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay; là bộ sách có giá trị lớn về học thuật (lý luận), thực tiễn và xã hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập hiện nay. Đây là công trình lịch sử đồ sộ, nội dung phong phú, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội, ngoại giao, an ninh, quốc phòng...
Description: 611tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9910
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188.pdf14.41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.