Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9890
Title: Kiểm kê từ điển học Việt Nam
Authors: Vũ, Quang Hào
Keywords: Kiểm kê;Từ điển học;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung; Chương 2: Một toàn cảnh từ điển học lý thuyết Việt Nam (1923-2005); Chương 4: Một đôi nét về từ điển học nước ngoài.
Description: 864tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9890
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
165.pdf21.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.