Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9885
Title: Giáo trình quản trị marketing
Authors: Trương, Đình Chiến
Keywords: Giáo trình;Quản trị marketing
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Kinh tế quốc dân
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Bản chất của quản trị marketing; Chương 2: Phát triển kế hoạch và chiến lược marketing; Chương 3: Quản trị hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; Chương 4: Phân tích môi trường và nguồn lực marking của doanh nghiệp; Chương 5: Phân tích hành vi của khách hàng; Chương 6: Phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt; Chương 7: Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu; Chương 8: Lựa chọn chiến lược marketing khác biệt hóa, định vị, theo vị thế của doanh nghiệp và chuỗi giá trị; Chương 9: Chiến lược phát triển sản phẩm mới và chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm; Chương 10: Quản trị sản phẩm và thương hiệu; Chương 11: Quản trị giá; Chương 12: Quản trị kênh phân phối; Chương 13: Quản trị truyền thông marketing tích hợp; Chương 14: Quản trị marketing trực tiếp và trực tuyến; Chương 15: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing; Chương 16: Đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh hoạt động marketing.
Description: 850tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9885
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
164.pdf23.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.