Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9884
Title: Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ
Authors: Nguyễn, Hữu Tài
Keywords: Giáo trình;Lí thuyết;Tài chính;Tiền tệ
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Kinh tế quốc dân
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Đại cương về tài chính và tiền tệ; Chương 2: Tổng quan về hệ thống tài chính; Chương 3: Ngân sách nhà nước; Chương 4: Tài chính doanh nghiệp; Chương 5: Thị trường tài chính; Chương 6: Các tổ chức tài chính trung gian; Chương 7: Một số vấn đề cơ bản về lãi suất; Chương 8: Ngân hàng thương mại; Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ; Chương 10: Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia; Chương 11: Tài chính quốc tế; Chương 12: Lạm phát tiền tệ.
Description: 296tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9884
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161.pdf18.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.