Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9883
Title: Giáo trình tài chính - tiền tệ
Authors: Phạm, Ngọc Dũng
Keywords: Giáo trình;Tài chính;Tiền tệ
Issue Date: 2011
Publisher: Tài chính
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 10 chương: Chương 1: Tổng quan về tài chính và tiền tệ; Chương 2: Tín dụng và lãi suất tín dụng; Chương 3: Thị trường tài chính; Chương 4: Các tổ chức tài chính trung gian; Chương 5: Ngân hàng Trung ương và chính sách tiến tệ; Chương 6: Tài chính công; Chương 7: Tài chính doanh nghiệp; Chương 8: Tài chính hộ gia đình; Chương 9: Tài chính quốc tế; Chương 10: Quản lý rủi ro tài chính.
Description: 484tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9883
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
157.pdf16.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.