Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9867
Title: Quan hệ Australia - ASEAN hai thập niên đầu thế kỷ XXI
Authors: Võ, Xuân Vinh
Keywords: Quan hệ quốc tế;Australia;Thế kỉ 21
Issue Date: 2021
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Trình bày các nhân tố tác động đến quan hệ Australia - ASEAN từ năm 2001-2020. Quan hệ Australia - ASEAN trên một số lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế, hợp tác phát triển. Đặc điểm, tác động, triển vọng của quan hệ quan hệ Australia - ASEAN và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.
Description: 315tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9867
ISBN: 9786043084740
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
035.pdf6.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.