Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9833
Title: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới
Other Titles: In lần thứ tư
Authors: Lê, Duẩn
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Chủ nghĩa xã hội;Thắng lợi
Issue Date: 1976
Publisher: Sự thật
Abstract: Tác phẩm là một văn kiện rất qua trọng, tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và những vấn đề xây dựng Đảng. Nội dung tác phẩm nói về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; Đảng ta, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Description: 199tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9833
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
021.pdf5.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.