Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9811
Title: Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội
Authors: Nguyễn, Thành
Keywords: Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội
Issue Date: 1985
Publisher: Thông tin lý luận
Abstract: Nội dung cuốn sách đề cập đến vấn đề những tiền đề lịch sử - xã hội của sự ra đời Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Nội dung vấn đề gồm 3 chương: Chương 1: Sự ra đời và những hoạt động bước đầu của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội; Chương 2: Xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức đầu tranh để truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam; Chương 3: Sự phát triển của xu hướng cộng sản và hình thành các tổ chức cộng sản vai trò lịch sử của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội kết thúc.
Description: 309tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9811
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
017.pdf10.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.