Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9793
Title: Giáo trình khoa học quản lý (Hệ cử nhân chính trị)
Authors: Hồ, Văn Vĩnh
Keywords: Giáo trình;Khoa học quản lí
Issue Date: 2005
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Cuốn sách tập trung làm rõ vai trò, chức năng quản lý, việc vận dụng quy luật và nguyên tắc trong quản lý, các phương pháp, công cụ và các hình thức tổ chức quản lý, thông tin và quyết định quản lý, lao động và cán bộ quản lý.
Description: 220tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9793
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014.pdf4.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.