Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/979
Title: Nâng cao năng lực cạnh trang của các tạp chí ban Đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
Authors: Phạm, Thị Thu Huyền
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Năng lực;Cạnh tranh;Tạp chí;Thời kì đổi mới;Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận án làm rõ những vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của tạp chí ban đảng: khái niệm “cạnh tranh”, “tạp chí các ban đảng”, “năng lực cạnh tranh của tạp chí các ban đảng”; những tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh; những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của tạp chí ban đảng. Đánh giá đúng thực trạng năng lực cạnh tranh của các tạp chí các ban đảng. Dự báo xu hướng cạnh tranh của tạp chí các ban đảng và đề xuất các giải pháp và những kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/979
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Thu Huyen.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.