Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9787
Title: Báo chí - Truyền thông những điểm nhìn từ thực tiễn (Tập 4)
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Báo chí;Truyền thông;Thực tiễn
Issue Date: 2019
Publisher: Lao động
Abstract: Cuốn sách tập hợp trên 51 bài viết trong cuốn sách của hơn 40 tác giả - Những nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà lãnh đạo các cơ quan báo chí truyền thông và các cơ sở đào tạo báo chí. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần I: Nghiên cứu - Trao đổi; Phần II: Thực tiễn - Ứng dụng.
Description: 447tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9787
ISBN: 9786045985076
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007.pdf15.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.