Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9775
Title: Các loại hình báo chí truyền thông
Other Titles: Sách chuyên khảo - Tái bản lần thứ nhất
Authors: Dương, Xuân Sơn
Keywords: Báo chí;Truyền thông;Sách chuyên khảo
Issue Date: 2016
Publisher: Thông tin truyền thông
Abstract: Cuốn sách cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về khái niệm, đặc trưng, đặc điểm của truyền thông và truyền thông đại chúng hiện đại. Ngoài ra, nội dung cuốn sách cung trình bày lịch sử ra đời và phát triển, những ưu điểm và hạn chế, nguyên tắc và phương pháp sáng tạo, xu hướng phát triển riêng của từng loại hình nhằm phát huy tốt vai trò, sức mạnh của các loại hình báo chí truyền thông trong công cuộc xây dựn và phát triển đất nước.
Description: 345tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9775
ISBN: 9786048018849
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006.pdf9.69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.