Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9771
Title: Văn hóa đại chúng với văn hóa Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn
Nguyễn, Thị Loan Anh
Keywords: Văn hóa đại chúng;Văn hóa Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Văn hóa Thông tin và Viện Văn hóa
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Khái luận về văn hóa đại chúng ở Việt Nam hiện nay; Chương 2: Văn hóa dân gian và văn hóa hàn lâm với văn hóa đại chúng trong nền văn hóa Việt Nam; Chương 3: Văn hóa đại chúng trong điều kiện xã hội - văn hóa Việt Nam hiện nay; Chương 4: Về một vài phương diện của văn hóa đại chúng tại một số nước và tham chiếu cho Việt Nam; Chương 5: Xu hướng và định hướng phát triển văn hóa đại chúng trong nền văn hóa Việt Nam hiện nay.
Description: 333tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9771
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001.pdf8.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.