Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9769
Title: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Thông tin chuyên đề số 5/2022
Keywords: Nguồn nhân lực;Chất lượng cao;Đào tạo;Phát triển
Issue Date: 2022
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Kết cấu thông tin chuyên đề gồm ba phần: Phần I: Lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Phần II: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở một số nước trên thế giới Phần III: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay
Description: 280tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9769
Appears in Collections:Thông tin chuyên đề

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTCĐ số 5-2022.pdf3.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.