Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9762
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở Việt Nam hiện nay
Authors: Mai, Yến Nga
Advisor: Nguyễn, Viết Thông
Nguyễn, Đức Luận
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Giáo dục lí luận;Lí luận chính trị;Trung tâm bồi dưỡng chính trị;Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận án làm rõ cơ sở lý luận, thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục LLCT trong hoạt động giáo dục LLCT tại các TTBDCTCH; đề xuất một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục LLCT tại các TTBDCTCH trong thời gian tới.
Description: 176tr. + Phụ lục
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9762
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai Yen Nga.pdf4.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.