Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9760
Title: Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long truyền thông về vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Minh Tấn
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Nguyễn, Thành Lợi
Keywords: Báo chí;Truyền thông;Đồng bằng sông Cửu Long;Nông nghiệp;Việt Nam;Tái cơ cấu
Issue Date: 2021
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài bước đầu xây dựng khung lý thuyết của vấn đề nghiên cứu; làm rõ mối quan hệ giữa báo chí và TCCNNN; khảo sát, phân tích thực trạng báo chí ở ĐBSCL truyền thông về vấn đề TCCNNN Việt Nam hiện nay, đánh giá thành công, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế của báo chí ĐBSCL truyền thông về vấn đề này. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng truyền thông về TCCNNN của báo chí ĐBSCL trong thời gian tới.
Description: 182tr.+ Phụ lục
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9760
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lê Minh Tấn.pdf4.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.