Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9735
Title: Giáo trình nhập môn logic hình thức
Authors: Nguyễn, Đức Dân
Keywords: Lôgic học;Lôgic hình thức;Giáo trình
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Trình bày những kiến thức cơ bản, khái niệm, phán đoán, lôgích mệnh đề, lôgích vị từ, những nguyên lí cơ bản của tư duy; suy luận lôgích, lí thuyết lập luận, lôgích tình thái và lôgích đa trị.
Description: Tái bản lần thứ 2.- 257tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9735
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh nhap mon logic hinh thuc.pdf5.69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.