Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9734
Title: Giáo trình lôgic hình thức
Authors: Bùi, Thanh Quất
Keywords: Lôgic học;Lôgic hình thức;Giáo trình
Issue Date: 1998
Publisher: Hà Nội
Abstract: Gồm 5 phần, trình bày đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa của lôgic học; các yếu tố cấu thành của tư duy trừu tượng; các quy luật, các thao tác lôgic cơ bản của tư duy và tổng kết.
Description: ĐTTS ghi: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Triết học, bộ môn lôgic học.- 77tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9734
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh logic hinh thuc (1).pdf2.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.