Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9733
Title: Giáo trình logic hình thức: dùng cho sinh viên khoa Luật
Authors: Bùi, Thanh Quất
Nguyễn, Tuấn Chi
Keywords: Lôgic học;Lôgic hình thức;Giáo trình
Issue Date: 1994
Publisher: Trường đại học Tổng hợp khoa Luật
Abstract: Đối tượng nghiên cứu và các quy luật cơ bản của logic hình thức; Khái niệm, định nghĩa và phân chia khái niệm; Phán đoán, Suy lý, chứng minh và bác bỏ, giả thuyết.
Description: 232p.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9733
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh logic hinh thuc (1994).pdf3.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.