Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9731
Title: Nhập môn khoa học chính trị
Keywords: Chính trị học;Hệ thống chính trị;Nhà nước;Xã hội
Issue Date: 2002
Publisher: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Trình bày về đối tượng của chính trị học, những đặc điểm, bản chất của hệ thống chính trị; Các vấn đề liên quan đến chính trị học, đối tượng nghiên cứu của chính trị xã hội học và mối liên quan với những môn khoa học khác; xã hội công dân; hệ thống chính trị xã hội; Những hình thức tham gia vào chính trị..
Description: 245tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9731
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nhap mon khoa hoc chinh tri.pdf6.7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.