Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/973
Title: Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thư ký tòa soạn trong cơ quan báo chí (Khảo sát một số Nhật báo Trung ương và Hà Nội)
Authors: Nguyễn, Quang Hòa
Advisor: Đinh, Thế Huynh
Vũ, Duy Thông
Keywords: Tòa soạn;Ban thư kí;Báo chí;Cơ quan
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Đề tài luận chứng về tính tất yếu khách quan, vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của Ban Thư ký tòa soạn trong cơ quan báo chí. Tìm hiểu hoạt động của một Ban Thư ký tòa soạn Nhật báo của Trung ương và Hà Nội. Khảo sát quy trình ra báo của từng cơ quan báo chí về lịch sử, bộ máy nhân sự, dẫn chứng một số sai sót nghiêm trọng và những sai sót phổ biến trên từng tờ báo. Nhận xét, góp y quy trình ra báo của 6 tờ báo được khảo sát. Tổng lược về thực trạng hoạt động của các Ban Thư ký tòa soạn, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp, kiến nghị.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/973
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.9.Nguyen Quang Hoa.pdf29.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.