Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/972
Title: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực báo in ở Việt Nam hiện nay
Authors: Chử, Kim Hoa
Advisor: Nguyễn, Văn Dững
Keywords: Quản lí nhà nước;Pháp luật;Báo in;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý nhà nước bằng pháp luật, về vấn đề hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực báo in; khảo sát, phân tích quá trình xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện hệ thống văn bản QPPL về báo in từ năm 1989-2008; khảo sát, đánh giá về tổ chức, bộ máy, cơ chế tổ chức, vận hành của các chủ thể tham gia hoạt động quản lý nhà nước, các đối tượng điều chỉnh của văn bản QPPL cũng như các công cụ quản lý, hiệu lực quản lý báo in; Phân tích những nguyên nhân bước đầu, rút ra các bài học kinh nghiệm; Đề xuất, kiến nghị các giải pháp cơ bản.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/972
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.6.Chu Kim Hoa.pdf31.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.