Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/971
Title: Nhu cầu tiếp nhận thông tin báo chí của công chúng Hà Nội
Authors: Trần, Bá Dung
Advisor: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Nhu cầu;Thông tin;Báo chí;Tiếp nhận;Công chúng;Hà Nội
Issue Date: 2008
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận án làm rõ những vấn đề lý thuyết về nghiên cứu công chúng truyền thông, công chúng báo chí; các cơ sở lý thuyết, phương pháp luận và cơ sở thực tiễn của việc nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận thông tin báo chí của công chúng. Mô tả, làm rõ được thực trạng nhu cầu, thể hiện qua các mô thức tiếp nhận thông tin báo chí của công chúng Hà Nội. Nghiên cứu các mối quan hệ có tính quy luật, những nhân tố tác động, ảnh hưởng tới nhu cầu tiếp nhận thông tin báo chí của công chúng Hà Nội. Trên cơ sở đó, dự báo một số xu hướng vận động của nhu cầu, khuyến nghị một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/971
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.5.Tran Ba Dung.pdf27.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.