Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/970
Title: Tính hấp dẫn của báo Đảng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay (Khảo sát báo Nhân dân và một số báo Đảng địa phương từ năm 2005 đến năm 2011)
Authors: Nguyễn, Bá Sinh
Advisor: Đinh, Thế Huynh
Nguyễn, Tuấn Phong
Keywords: Tính hấp dẫn;Báo Đảng;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận án nghiên cứu những vấn đề lý thuyết về tính hấp dẫn của báo chí nói chung và báo Đảng nói riêng; các cơ sở lý thuyết, phương pháp luận và cơ sở thực tiễn của việc nghiên cứu tính hấp dẫn của báo Đảng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu mối quan hệ của báo Đảng đối với các nhóm công chúng bạn đọc và nhu cầu tiếp nhận thông tin của các nhóm công chúng bạn đọc đối với báo Đảng. Đánh giá thực trạng về sự hấp dẫn của báo Đảng hiện nay, chỉ ra được những ưu điểm, khuyết điểm, thuận lợi, khó khăn của hoạt động báo Đảng trong cơ chế thị trường, phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của báo Đảng. Đề xuất một số giải pháp và những kiến nghị để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của báo Đảng, nhằm thu hút đông đảo công chúng bạn đọc, bảo đảm tính định hướng, và nâng cao tính hấp dẫn của báo Đảng hiện nay và những năm tới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/970
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.1. Nguyen Ba Sinh.pdf23.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.