Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/97
Title: Giáo trình quản lý giáo dục và khoa học
Authors: Trần, Thị Anh Đào (chủ biên)
Nguyễn, Quang
Nguyễn, Văn Long
Keywords: Quản lí;Giáo dục;Khoa học
Issue Date: 2011
Publisher: Chính trị - Hành chính
Abstract: Cuốn sách cung cấp cho người đọc hệ thống kiến thức cơ bản về lãnh đạo, quản lý và tham mưu cho lãnh đạo hai lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1, nhập môn quản lý giáo dục và khoa học; Chương 2, một số vấn đề chung về quản lý giáo dục và đào tạo; Chương 3, sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước về giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới; Chương 4, một số vấn đề chung về lãnh đạo, quản lý khoa học và công nghệ; Chương 5, sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với khoa học và công nghệ trong thời kỳ đổi mới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/97
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT quan ly GD va KH.pdf26.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.