Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/969
Title: Tác phẩm báo chí. Tập 3
Authors: Trần, Thế Phiệt
Keywords: Báo chí;Tác phẩm
Issue Date: 1995
Publisher: Giáo dục
Citation: ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Phân viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Báo chí
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1, Một số vấn đề khái quát, trình bày khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển loại tác phẩm chính luận báo chí; vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, đặc trưng, hình thức trình bày, thể hiện của chính luận báo chí. Chương 2, Xã luận, nêu khái niệm, các dạng thức và phương pháp sáng tạo của xã luận; Chương 3: Bình luận, nêu khái niệm, phân loại, đặc điểm và phương pháp sáng tạo tác phẩm bình luận; Chương 4, Chuyên luận, nêu khái niệm, đặc điểm và phương pháp sáng tạo tác phẩm chuyên luận.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/969
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tac pham bao chi.pdf10.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.