Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9675
Title: Chủ nghĩa xã hội hiện thực: Khủng hoảng, đổi mới và xu hướng phát triển
Authors: Hoàng, Chí Bảo
Keywords: Chủ nghĩa xã hội hiện thực;Khủng hoảng;Khủng hoảng;Đổi mới;Xu hướng phát triển
Issue Date: 1993
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội hiện thức và vấn đề đổi mới để phát triển của chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Chương 2: Về cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội hiện thực: thực trạng và căn nguyên của nó; Chương 3: Công cuộc đổi mới của Việt Nam và sự hình thành nhận thức về chủ nghĩa xã hội; Chương 4: Đổi mới với sự nghiệp giải phóng, sáng tạo và phát triển; Chương 5: Xu hướng và triển vọng lịch sử của CNXH.
Description: 121tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9675
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87. Chu nghia xa hoi hien thuc khung hoang.pdf2.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.