Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9665
Title: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Giáo trình cao cấp lý luận chính trị
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Lịch sử;Giáo trình;Cao cấp lí luận
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Lý luận chính trị
Abstract: Giới thiệu sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo của Đảng qua các thời kì: Đấu tranh giành độc lập, lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá
Description: 386tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9665
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42. Lich su Dang cong san Viet Nam.pdf7.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.