Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9645
Title: Kinh tế và Chính trị thế giới: Vấn đề và xu hướng tiến triển
Authors: Lưu, Ngọc Trịnh
Keywords: Kinh tế;Chính trị;Thế giới
Issue Date: 2008
Publisher: Hà Nội: Lao động
Abstract: Tập hợp các bài viết của các nhà nghiên cứu cung cấp những thông tin về một số vấn đề của nền kinh tế và chính trị thế giới và khu vực hiện nay.
Description: 298 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9645
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30. Kinh te va chinh tri the gioi.pdf10.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.