Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9636
Title: Văn hóa Sa Huỳnh
Authors: Vũ, Công Quý
Keywords: Khảo cổ học;Văn hóa;Sa Huỳnh;Việt Nam
Issue Date: 1991
Publisher: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc
Abstract: Đề cập đến quá trình phát hiện và nghiên cứu; Các loại hình và các giai đoạn phát triển của văn hóa Sa Huỳnh; Văn hóa Sa Huỳnh trong mối liên hệ với các khu vực khác ở Việt Nam và Đông Nam Á; Vài nét về nguồn gốc chủ nhân và đời sống của cư dân văn hóa Sa Huỳnh
Description: 283 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9636
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23. Van hoa sa huynh.pdf8.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.