Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9630
Title: Phân cấp quản lý nhà nước
Authors: Phạm, Hồng Thái
Nguyễn, Đăng Dung
Nguyễn, Ngọc Chí
Issue Date: 2011
Publisher: Công an nhân dân
Abstract: Đây là những bài viết do các giảng viên, các nhà nghiên cứu, các cán bộ ở các bộ ngành viết do các giảng viên, các nhà nghiên cứu, các cán bộ ở các bộ ngành viết và được tập hợp đề cập đến các nội dung: Lý luận về phân cấp. Phân quyền, tản quyền trong quản lý nhà nước; Thực tiễn phân cấp quản lý nhà nước ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Những bài học kinh nghiệm cho Việt nam trong việc phân cấp quản lý nhà nước trước yêu cầu cải cách.
Description: 673tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9630
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64. Phan cap quan ly nha nuoc.pdf18.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.